Zadania - Strona Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zadania

O szkole > Pedagog

Pedagog w swojej pracy kładzie nacisk na realizację następujących działań:

Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją szkoły oraz instytucjami w pokonywaniu problemów wychowawczych i szkolnych

Organizowanie możliwości korzystania z konsultacji pedagoga,
Dbanie o realizację obowiązku szkolnego,
Kontynuowanie pracy w zespole wychowawczym,
Współpraca z kuratorem, higienistką, policją, sądem, pełnomocnikiem gminy ds. profilaktyki uzależnień, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspakajania.Kontakty z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze lub mających problemy szkolne

Wspólne szukanie rozwiązań problemów,
Diagnoza środowiska ucznia,
Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Działania skierowane do uczniów

Udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych,
Udzielanie porad w szukaniu rozwiązań powstających na tle konfliktów rówieśniczych, rodzinnych lub szkolnych,
Udzielanie porad uczniom mającym problemy w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
Uczenie pozytywnego patrzenia na siebie, podnoszenie samooceny - rozmowy, zajęcia indywidualne i grupowe,
Radzenie sobie ze stresem
 Zapewnienie dożywiania i pomocy materialnej uczniom potrzebującym
Prowadzenie grupy socjoterapeutycznej
Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego