Regulamin rekrutacji - Strona Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin rekrutacji

Dla rodziców

Zasady  rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Szczucinie  
w roku  szkolnym 2016/2017I .Zasady  rekrutacji tworzy się na podstawie przepisów :

a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r.  Nr 256,poz.2572 z późn. zm.)
b) rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz.U.z 2004 r.Nr26,poz.232 z późn.zm.)
c) rozporządzenie MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli , szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr131, poz.1458)
d) ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2014 r. poz.7.)
e) Statutu Szkoły-  Rozdział VI  „ Zasady rekrutacji uczniów”.
f) ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Dz.U. z dnia 08.01.2016 r. poz. 35.

II. Termin rekrutacji

1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017 przeprowadzony jest w terminie od 1 – 31 marca 2016 roku .
2. O terminie, o którym mowa w pkt.1, rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły oraz poprzez pisemne informacje wywieszone w przedszkolach na terenie Szczucina  i na drzwiach budynku szkoły.
3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 14 643 61 27.

III. Obowiązek szkolny

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat r. jeżeli było  objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2015/2016.
3. Wymogu, o którym mowa w pkt.2, nie stosuje się w przypadku, gdy  dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

IV. Zasady rekrutacji.

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się  według zgłoszeń rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,  który obejmuje miejscowości : Szczucin, Lubasz, Świdrówka, Łęka Szczecińska, Łęka Żabiecka,  Delastowice,  Laskówka  Delastowska, Dąbrowica określone  Uchwałą   Nr XXVI / 295/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych       i gimnazjów na terenie gminy Szczucin oraz określenie granic ich obwodu.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego